Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

1 Úvodní ustanovení

Název spolku je „RMC Čertík, z. s.“ (dále jen Spolek).

Význam zkratky RMC je „Rodinné a mateřské centrum“.

Sídlo Spolku se nachází na adrese Smetanova 234, 533 45 Opatovice nad Labem.

Spolku bylo přiděleno IČ 01299247.

 

2 Účel, hlavní a vedlejší činnosti Spolku

Spolek je dobrovolný, nepolitický svazek členů, kteří organizují různé pravidelné i nepravidelné zájmové aktivity zejména pro rodiny s dětmi.

Hlavní činností Spolku je pořádání volnočasových aktivit pro rodiny, zejména:

 • organizování zábavných, sportovních a kulturních akcí pro veřejnost,
 • provoz zájmových útvarů, kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek,
 • provoz herny – dětem zprostředkovat kamarády, sociální a společenské vztahy a zkušenosti, nenásilně je připravit na vstup do školských zařízení.

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Případný zisk z vedlejší činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

 

3 Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

 • Valná hromada jako orgán nejvyšší
 • Výbor jako orgán statutární

 

3.1 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.

Valná hromada je složena ze všech členů Spolku.

 

3.1.1 Svolání valné hromady

Valnou hromadu svolává výbor nejméně jedenkrát do roka.

Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu uvedenou v Seznamu členů.

Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady.

Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.

Ostatní náležitosti se řídí ustanoveními § 248 - § 257 zákona č. 89/2012 Sb.

 

3.1.2 Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 • rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 • rozhodnutí o změně stanov Spolku,
 • volba a odvolání výboru Spolku,
 • schválení výsledku hospodaření Spolku,
 • rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Spolku,
 • určení hlavních směrů činnosti Spolku,
 • schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 • přezkoumání rozhodnutí o zrušení členství.

 

3.2 Výbor

Výbor je statutárním orgánem Spolku.

Výbor je tříčlenný a skládá se z těchto funkcí:

 • Předseda výboru
 • Hospodář
 • Tajemník

Výbor jako celek je volen a odvoláván valnou hromadou a jeho funkční období je jednoleté.

Výkon funkcí ve statutárních orgánech Spolku je čestný a není spojen s nárokem na finanční odměnu.

Působnost Výboru:

 • Rozhodnutí o přijetí člena Spolku. O přijetí člena Spolku rozhoduje buď pouze předseda, nebo současně hospodář a tajemník.
 • Rozhodnutí o vyloučení člena Spolku na základě písemného návrhu alespoň tří členů Spolku. O vyloučení člena musí rozhodnout Výbor jednomyslně.
 • Svolává valnou hromadu a zpracovává podklady pro valnou hromadu.

Rozšířená působnost předsedy:

 • Předseda jedná jménem Spolku.
 • Předseda podepisuje jménem Spolku. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku předseda připojí svůj podpis.
 • Předseda o jednání a podepisování jménem spolku bezodkladně informuje hospodáře a tajemníka.

Rozšířená působnost hospodáře:

 • Hospodář disponuje finančními prostředky Spolku včetně bankovního účtu.
 • Poskytuje tajemníkovi informace pro zpracování zprávy o činnosti a hospodaření Spolku.

Rozšířená působnost tajemníka:

 • Tajemník vede elektronickou formou Seznam členů, který je neveřejný.
 • Na základě podkladů od předsedy a hospodáře Výboru technicky zpracovává zprávu o činnosti a hospodaření Spolku.

O činnosti výboru a jeho rozhodnutích se pořizují písemné zápisy.

 

4 Členství ve Spolku

Členem Spolku může být každý, kdo souhlasí se stanovami a cíli Spolku, projeví aktivní zájem o práci ve Spolku a zaplatí členský příspěvek.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let.

 

4.1 Vznik členství

O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda Spolku nebo současně hospodář a tajemník Spolku.

Členství vzniká dnem přijetí člena a dnem zaplacení členského příspěvku. Pokud se den přijetí člena a den zaplacení členského příspěvku liší, vzniká členství datem pozdějšího úkonu.

 

4.2 Členská práva a povinnosti

Všichni členové mají stejná práva, nejsou rozlišovány různé druhy členství.

Člen Spolku má právo:

 • účastnit se valné hromady sdružení,
 • volit a být volen do orgánů sdružení,
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 • navrhnout vyloučení jiného členka Spolku,
 • ukončit kdykoli své členství.

Povinnosti člena Spolku jsou:

 • podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku,
 • dodržovat stanovy,
 • plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů,
 • řádně a včas platit příslušné členské příspěvky,
 • řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
 • informovat bezodkladně tajemníka Spolku o změně údajů, které jsou o něm  vedeny v seznamu členů.

 

4.3 Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

 • vystoupením člena,
 • vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku,
 • vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov nebo jiných členských povinností,
 • úmrtím fyzické osoby,
 • zánikem Spolku bez právního nástupce.

Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, a to ani částečné.

 

4.3.1 Zánik členství vystoupením člena

Vystoupení člena musí mít formu písemného prohlášení adresovaného výboru.

 

4.3.2 Zánik členství z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku

Členství ve Spolku zaniká v případě, že člen nezaplacení stanovený členský příspěvku, a to ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení.

Na skutečnost, že nezaplacení stanoveného příspěvku má za následek zánik členství, bude člen ve výzvě upozorněn.

 

4.3.3 Zánik členství vyloučením

O zániku členství vyloučením člena rozhoduje výbor Spolku. Výbor o vyloučený rozhodne, pokud člen jedná v rozporu s platnými stanovami, či usnesením valné hromady, nebo výboru, neplatí členské příspěvky nebo se dlouhodobě nepodílí na činnosti sdružení.

Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

4.4 Seznam členů

Spolek vede seznam členů. Seznam členů je veden elektronickou formou a je neveřejný.

Zápisy a výmazy týkající se členství provádí tajemník spolku a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů.

Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich tajemník prokazatelně dozví.

O členech jsou evidovány tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Telefon
 • E-mail

Tajemník poskytuje členům (i bývalým) potvrzení s výpisem údajů o jejich osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

5 Majetek a hospodaření

Spolek je neziskový a příspěvkový.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 

Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
 • členské příspěvky,
 • výnosy majetku,
 • příjmy z vedlejší činnosti při naplňování cílů sdružení,
 • dotace a granty,
 • příspěvky z veřejných rozpočtů.

S těmito prostředky nakládá Spolek v souladu s platnými právními předpisy. O svém hospodaření vede účetnictví, které je k nahlédnutí každému členu sdružení.

O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání, apod.) s nemovitým majetkem Spolku, rozhoduje valná hromada Spolku.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření Spolku.

 

6 Zánik spolku

O zániku či přeměně spolku, nebo jeho sloučení s jiným Spolkem rozhoduje valná hromada. Pro zánik či přeměnu Spolku nebo jeho sloučení s jiným Spolkem musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů Spolku. Není přípustné hlasovat na základě plné moci.

V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Spolku.

 

7 Závěrečná ustanovení

Spolek vznikl na základě svobodného rozhodnutí fyzických osob podle § 214 zákona č. 89/2012.